عکس پارت نامبر تولید کننده توصیف PDF تعداد قیمت مرجع($)
FO3HSKDM14.31818-T2 FO3HSKDM14.31818-T2 Fox Electronics
XTAL OSC XO 14.31818MHZ HCMOS

1+$
0.70
10+$
0.69
100+$
0.67
500+$
0.66
1000+$
0.65
FO3HSKDM16.0-T2 FO3HSKDM16.0-T2 Fox Electronics
XTAL OSC XO 16.0000MHZ HCMOS SMD

1+$
0.70
10+$
0.69
100+$
0.67
500+$
0.66
1000+$
0.65
FO3HSKDM18.432-T2 FO3HSKDM18.432-T2 Fox Electronics
XTAL OSC XO 18.4320MHZ HCMOS SMD

1+$
0.70
10+$
0.69
100+$
0.67
500+$
0.66
1000+$
0.65
FO3HSKDM20.0-T2 FO3HSKDM20.0-T2 Fox Electronics
XTAL OSC XO 20.0000MHZ HCMOS SMD

1+$
0.62
10+$
0.61
100+$
0.60
500+$
0.58
1000+$
0.57
FO3HSKDM24.0-T2 FO3HSKDM24.0-T2 Fox Electronics
XTAL OSC XO 24.0000MHZ HCMOS SMD

1+$
0.74
10+$
0.73
100+$
0.71
500+$
0.70
1000+$
0.68
FO3HSKDM24.576-T2 FO3HSKDM24.576-T2 Fox Electronics
XTAL OSC XO 24.5760MHZ HCMOS SMD

1+$
0.77
10+$
0.75
100+$
0.74
500+$
0.72
1000+$
0.71
FO3HSKDM26.0-T2 FO3HSKDM26.0-T2 Fox Electronics
XTAL OSC XO 26.0000MHZ HCMOS SMD

1+$
0.70
10+$
0.69
100+$
0.67
500+$
0.66
1000+$
0.65
FO3HSKDM27.0-T2 FO3HSKDM27.0-T2 Fox Electronics
XTAL OSC XO 27.0000MHZ HCMOS SMD

1+$
0.62
10+$
0.61
100+$
0.60
500+$
0.58
1000+$
0.57
FO3HSKDM30.0-T2 FO3HSKDM30.0-T2 Fox Electronics
XTAL OSC XO 30.0000MHZ HCMOS SMD

1+$
0.62
10+$
0.61
100+$
0.60
500+$
0.58
1000+$
0.57
FO3HSKDM33.333-T2 FO3HSKDM33.333-T2 Fox Electronics
XTAL OSC XO 33.3330MHZ HCMOS SMD

1+$
0.70
10+$
0.69
100+$
0.67
500+$
0.66
1000+$
0.65


TENCO-TECH