عکس پارت نامبر تولید کننده توصیف PDF تعداد قیمت مرجع($)
CG5106-11983 CG5106-11983 Option NV
TELEMATICS CARD I/O EXPANDER

1+$
2.66
10+$
2.61
100+$
2.55
500+$
2.50
1000+$
2.45
CG0114-12019 CG0114-12019 Option NV
GATEWAY CLOUDGATE LTE

1+$
1.22
10+$
1.20
100+$
1.17
500+$
1.15
1000+$
1.13


TENCO-TECH