عکس پارت نامبر تولید کننده توصیف PDF تعداد قیمت مرجع($)
480 480 Keystone Electronics
HANDLE BRASS .250"DIA 8/32THR

1+$
1.44
10+$
1.41
100+$
1.38
500+$
1.36
1000+$
1.33
481 481 Keystone Electronics
HANDLE BRASS .250"DIA 8/32THR

1+$
6.55
10+$
6.42
100+$
6.29
500+$
6.16
1000+$
6.04
482 482 Keystone Electronics
HANDLE BRASS 8/32THR .250" DIA

1+$
6.61
10+$
6.48
100+$
6.35
500+$
6.22
1000+$
6.10
483 483 Keystone Electronics
HANDLE BRASS .250"DIA 8/32THR

1+$
6.75
10+$
6.62
100+$
6.48
500+$
6.35
1000+$
6.23
485 485 Keystone Electronics
HANDLE BRASS .250"DIA 8/32THR

1+$
1.22
10+$
1.20
100+$
1.17
500+$
1.15
1000+$
1.13
486 486 Keystone Electronics
HANDLE BRASS .250"DIA 8/32THR

1+$
6.35
10+$
6.22
100+$
6.10
500+$
5.98
1000+$
5.86
487 487 Keystone Electronics
HANDLE BRASS 8/32THR .250"DIA

1+$
6.55
10+$
6.42
100+$
6.29
500+$
6.16
1000+$
6.04
488 488 Keystone Electronics
HANDLE BRASS 8/32THR .250"DIA

1+$
2.18
10+$
2.14
100+$
2.09
500+$
2.05
1000+$
2.01
492 492 Keystone Electronics
HANDLE BRASS 10/32THR .312"DIA

1+$
7.65
10+$
7.50
100+$
7.35
500+$
7.20
1000+$
7.06
496 496 Keystone Electronics
HANDLE BRASS 10/32THR .312"DIA

1+$
3.43
10+$
3.36
100+$
3.29
500+$
3.23
1000+$
3.16


TENCO-TECH